Email
Password

Topten Warriors Ranking(active players):
1[#93739] Prince wolsa2 the Titan [MOC] (morris wols)106 rounds329564697 xp
2[#8] Egil the Dwarf (Zakarias Persson)80 rounds900000259 xp
3[#217377] Baron Bollkalle the Titan (Simon Tiderman)75 rounds27933190 xp
4[#164] Grand Duchess Ponte the Titan [MOC] (Pontus Lindberg)74 rounds900000000 xp
5[#99026] Duke Earelis of Mithlond the Titan (Ted Hansson)72 rounds148809834 xp
6[#139086] Ardashar the Elf [TNTW] (Erik Kjærran)71 rounds555720 xp
7[#157891] Grand Duchess Tyr the Titan [KSR] (Justin Yuill)70 rounds63872851 xp
8[#91645] Grand Duke DURACEL SOMIHVETA1 the Titan [MOC] (Rodrigo Santos)68 rounds243367866 xp
9[#61699] Baron Galdor the Human (Oli Danielsson)68 rounds10896609 xp
10[#147762] Prince Morbido the Titan [FOG] (Joel aka Jojo)67 rounds900000000 xp
top 500 list
Copyright 2002
Zakarias Persson - Gamemaster